1. Identiteit

Drukkerij Moderna 
Schoebroekstraat 50
3583 Paal-Beringen

2. Privacy

Laatste update 11 juli 2018

Deze privacy verklaring is van toepassing op www.moderna.be en alle (commerciële) relaties tussen ons en haar klanten, prospecten en business partners.
Wij kunnen deze privacy verklaring op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden op de websites. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

   

Wij verzamelen persoonlijke gegevens om betere diensten aan onze gebruikers te kunnen leveren. We vinden het belangrijk de content aan onze gebruikers aan te bieden, op elke plaats en ieder moment. Daarom willen we onze gebruikers beter leren kennen aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens met u in contact treden.

Wij kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan (insite)
 • De uitvoering van een overeenkomst met ons
 • Het leveren van de diensten van ons
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur

Wij geven u de controle over het gebruik van uw gegevens voor advertentiedoeleinden. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kan u dit steeds aanpassen zowel via melding als via uw cookie-instellingen.

Wij hebben schriftelijke afspraken over het gebruik en de beveiliging en bescherming van de gegevens die wij van u ontvangen.

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Websites, het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken om u te informeren over nieuws, toekomstige acties of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan ons ook laten weten als u niet langer wenst dat wij u hierover contacteren. Dit kan telkens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
Klanten profiel

We verzamelen gegevens over de online diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een pagina op onze website bekijkt. Op deze manier kunnen we de online diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.
 • Dit gaat meer bepaald over:
  Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
 • Apparaat gegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.
Wij maken hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hierover terugvinden in ons cookiebeleid.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
 • Het aanmaken van een account
 • Een samenwerking met ons
 • Bezoek van de Websites
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van ons
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Websites)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van ons of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van ons
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van ons en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:
 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer wij of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke wij hebben verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons.
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Moderna mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld contact.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij verbinden er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Wij zullen alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in onze systemen.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van ons, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen. Wij zullen nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Wij raden u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Websites. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De websites kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren:
 • Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de post: Drukkerij Moderna, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal-Beringen, België
3. Cookiebeleid

Wij maken voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op de websites te verbeteren. Alle gegevens die wij halen uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.
Wij zijn gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop het cookiebeleid wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een websites en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een websites resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie.
Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde websites surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de websites om de websites op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de websites of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Indien u de website wenst te raadplegen of te gebruiken, raden wij u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: 

het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. 
Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de websites of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die wij beheren en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst van ons.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een onlinedienst van ons. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een onlinedienst van ons aan derden verzonden worden. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u onlinediensten van ons op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen
om onze websites optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de websites, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

Wij gebruiken performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van ons of in het kader van onderzoeken waaraan wij deelnemen.

Advertentiecookies

Wij doen voor de advertenties op de onlinediensten van ons een beroep op de externe regie van ons. Door hen worden op de onlinediensten van ons derdepartijcookies geplaatst waardoor het kan zijn dat u aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bijv. afgestemd zijn op uw geslacht, uw leeftijd en/of uw regio. Wij noch de adverteerder beschikken over uw identiteitsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door ons verwijzen wij naar hun privacy- en cookiebeleid. Als u deze cookies weigert zal u nog steeds advertenties te zien krijgen. Deze zullen alleen niet meer aangepast zijn aan uw profiel.

Sociale media cookies

Onlinediensten van ons kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onlinediensten van ons getoond worden. Verder kunnen wij content op onze onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via onlinediensten van ons cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

Wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van de onlinediensten van ons. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op de onlinediensten van ons suggesties voor programma's en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met programma's en informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht. Ook kunnen programma’s die u al hebt gezien juist niet als aanbeveling worden getoond.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren.
Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de websites www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze websites voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

4. Beveiliging

De veiligheid van jouw data is onze absolute topprioriteit. We geven je graag een kort overzicht van wat wij in het werk stellen om de veiligheid van jouw data te garanderen.

Betrouwbaarheid op elk niveau

Wij beheren de gebruikersdata in samenwerking met Combell en AGFA. Er wordt automatisch een back-up aangemaakt van alle gegevens, die bovendien redundant worden opgeslagen. Dankzij onze server- en netwerkstructuur blijven wij steeds toegankelijk – zelfs wanneer er hardwareproblemen optreden. We handhaven een uptime van 99,9%, waardoor we een continue kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen garanderen.

Gegevensbescherming

Data-privacy is van cruciaal belang. Daarom worden al onze data bewaard binnen de grenzen van de EU. De datacenters van Combell en AGFA zijn in clusters verdeeld over landen in de hele wereld. Combell en AGFA handelen volledig in overeenstemming met de EU-wetgeving voor gegevensbescherming.

FSCLOGO MODERNA         imprim vert         VCDO deelnemer 2018 RGB       2020 logovcdo deelnemer  

SCHOEBROEKSTRAAT 50
3583 PAAL-BERINGEN
T: +32 11 45 01 00 - E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.